Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny

Behandling av personuppgifter

På Eidar värnar vi om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi följer reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR, som säkerställer att din personliga integritet inte kränks. I vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information.

Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss på info@eidar.se eller ringa 0520-877 00.

Om det sker uppdateringar av vår integritetspolicy av betydande karaktär för vår behandling och hantering av personuppgifter, eller om det är av betydande karaktär för dig som har uppgifter om, kommer du att informeras via hemsidan eller på angiven email-adress. Information skickas ut i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, personnummer, email-adress och telefonnummer men också indirekta uppgifter som lägenhetsnummer, IP-adress och bilder.

Allt som sker med personuppgifterna räknas som en behandling av personuppgifter. Detta är oberoende om detta utförs automatiserat eller inte. Några exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, bearbetning och överföring.

Vem ansvarar för de personuppgifter som samlas in?

AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag (org.nr 556049-7611), Lantmannavägen 92, 461 29 Trollhättan, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Du når oss på email via info@eidar.se alt. på telefon 0520-877 00.

Dataskyddsombud

Ett dataskyddsombud, DSO, kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Vid behov kan du vända dig till vår DSO på dataskyddsombud@trollhattan.se.

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket ändamål?

Hos Eidar registreras dina personuppgifter när du registrerar dig som sökande på vår webbplats. Vi behandlar dina personuppgifter när du erbjuds objekt hos oss, under tiden du är vår hyresgäst samt en viss tid efter att du flyttat. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Vi behandlar även personuppgifter i de fall du är samarbetspartner, arbetssökande eller använder våra elektroniska nycklar. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Var behandlar vi personuppgifter?

Samtliga personuppgifter strävar vi efter att behandla inom EU och alla våra egna IT-system finns inom EU. Vid support av systemen kan vi bli tvungna att överföra information utanför EU om vi exempelvis delar uppgifter med en underleverantör som är etablerad eller lagrar informationen utanför EU:s gränser. Vi ställer även i de undantagsfall samma säkerhetskrav som inom EU och vi delar inte mer information än som är relevant för ändamålet.

Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med?

I vissa fall är det nödvändigt att dela personuppgifter med ett företag som då blir ett så kallat personuppgiftsbiträde för att kunna erbjuda våra tjänster. Dessa företag gör det för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  • Marknadsföring, print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer
  • IT-tjänster, företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av de IT-lösningar som vi använder oss av
  • Inkasserande företag, vid uteblivna betalningar
  • Transporter, logistikföretag och speditörer
  • Reparatörer och leverantörer, för leverans eller reparation av produkter som hör ihop med en av våra produkter

Vi lämnar enbart personuppgifter för ändamål som är förenliga med de ändamål som vi beskrivit tidigare i detta dokumentet. Alla personuppgiftsbiträden som vi använder har skrivit på ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa deras behandling av personuppgifter utifrån GDPR.

Det finns även företag som är självständigt personuppgiftsansvariga som vi kan dela personuppgifter med om det är enligt angivna ändamål. Det innebär att vi inte styr hur de behandlar personuppgifter. Det gäller följande företag:

  • Statliga myndigheter, Skatteverket, polisen eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott
  • Företag som ombesörjer allmänna transporter av varor eller informationsmaterial, logistikföretag och speditörer

När vi delar personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Alla personuppgifter är skyddade av IT-system eller säkert förvarade om de är i fysisk form för att skydda integriteten och begränsa tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast behörig personal har tillgång till dessa för att kunna uppfylla våra angivna ändamål som du kan läsa mer om tidigare i detta dokument.

Personuppgiftslagen förhållande till offentlighetsprincipen

Eidar är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen.
Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos Eidar ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med Dataskyddsförordningen.

Om du skickar e-post eller brev till Eidar, kan vi behöva spara och lagra handlingen i våra arkiv.