Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny

Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss på Eidar att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det gäller oavsett om du är nuvarande eller potentiell hyresgäst, samarbetspartner eller arbetssökande.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation). Den ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer men också indirekta uppgifter som lägenhetsnummer, IP-adress och bilder. Allt som sker med personuppgifterna räknas som en behandling av personuppgifter. Detta är oberoende om detta utförs automatiserat eller inte. Några exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, bearbetning och överföring.

Vem ansvarar för de personuppgifter som samlas in?

AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag (org.nr 556049–7611), Lantmannavägen 92, 461 29 Trollhättan, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Du når oss på email via kundservice@eidar.se alt. på telefon 0520-877 00.

Dataskyddsombud

Ett dataskyddsombud, DSO, kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Vid behov kan du vända dig till vår DSO på dataskyddsombud@trollhattan.se

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket ändamål?

Hos Eidar registreras dina personuppgifter när du registrerar dig som sökande på vår webbplats. Vi behandlar dina personuppgifter när du erbjuds objekt hos oss, under tiden du är vår hyresgäst samt en viss tid efter att du flyttat. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Vi behandlar även personuppgifter i de fall du är samarbetspartner, arbetssökande eller använder våra elektroniska nycklar. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Nedan kan du läsa mer om våra olika personuppgiftsbehandlingar.

Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med?

I vissa fall är det nödvändigt att dela personuppgifter med tredje part. Det kan till exempel vara:

 • Tjänsteleverantör som exempelvis hanterar tryck och distribution av områdesinformation eller hyresgästtidning, utskick av kundundersökningar eller transport och logistik i samband med in- och utflyttning.
 • Företag som hanterar IT-tjänster så som nödvändig drift, teknisk support och utveckling och underhåll av de IT-lösningar som vi använder.
 • Inkasserande företag vid uteblivna betalningar.
 • Reparatörer och leverantörer - för leverans eller reparation av produkter som hör ihop med en av våra produkter.
 • För visning av uppsagt hyresobjekt delar vi dina kontaktuppgifter, d v s namn och telefonnummer, till sökande som fått erbjudande.

Vi lämnar enbart personuppgifter för ändamål som är förenliga med de ändamål som vi beskrivit tidigare här.

Det finns även företag som är självständigt personuppgiftsansvariga som vi kan dela personuppgifter med om det är enligt angivna ändamål. Det innebär att vi inte styr hur de behandlar personuppgifter. Det gäller följande företag:

 • Statliga myndigheter - Skatteverket, polisen eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer allmänna transporter av varor eller informationsmaterial – logistikföretag och speditörer

När vi delar personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi personuppgifter?

Samtliga personuppgifter strävar vi efter att behandla inom EU och alla våra egna IT-system finns inom EU. Vid support av systemen kan vi bli tvungna att överföra information utanför EU om vi exempelvis delar uppgifter med en underleverantör som är etablerad eller lagrar informationen utanför EU:s gränser. Vi ställer även i de undantagsfall samma säkerhetskrav som inom EU och vi delar inte mer information än som är relevant för ändamålet.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller i vissa fall begära radering av dina uppgifter. Du har även rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt personnummer. Bifoga även en kopia av din legitimation. Begäran skickas till AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, Box 928, 461 29 Trollhättan och svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Har du klagomål på Eidar angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Datainspektionen.

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Vi kan komma att begära ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Begäran om rättelse

Du kan begära att få komplettera ofullständiga personuppgifter eller få rättelse av felaktiga personuppgifter. Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att skicka e-post till info@eidar.se. Vissa uppgifter kan du själv ändra direkt via Mina sidor på vår hemsida.

Radering av personuppgifter

Du har rätt till att få sina personuppgifter raderade om:

 • Personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in
 • Personen inte har ett kontrakt med oss och inte längre vill stå i bostadskön

Vi kan ha rätt att neka begäran av radering om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas i alla andra syften förutom det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Begränsning av personuppgifter

Du har rätt till begränsning vilket innebär att vår behandling av personuppgifterna begränsas om du bestrider att personuppgifterna är korrekta. Detta under den tid vi behöver på oss för att fastställa om personuppgifterna är korrekta.

Om vi inte behöver personuppgifterna längre för det angivna ändamålet men du behöver dem för att göra gällande eller försvara rättsligt anspråk, kan du begära begränsad behandling av personuppgifterna hos oss. Detta innebär att du kan begära att vi inte raderar personuppgifterna.

Om du invänder dig mot den lagliga grund vi har för att spara vissa personuppgifter kan du begära begränsad behandling för så lång tid som vi behöver för att kontrollera om vår lagliga grund och berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att få uppgifterna raderade.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Alla personuppgifter är skyddade av IT-system eller säkert förvarade om de är i fysisk form för att skydda integriteten och begränsa tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast behörig personal har tillgång till dessa för att kunna uppfylla våra angivna ändamål som du kan läsa mer om tidigare i detta dokument.

Personuppgiftslagen i förhållande till offentlighetsprincipen

Eidar är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos Eidar ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med Dataskyddsförordningen. Om du skickar e-post eller brev till Eidar, kan vi behöva spara och lagra handlingen i våra arkiv.

Kontakta oss i frågor om dataskydd

Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss på info@eidar.se eller ringa 0520-877 00.
På vår hemsida kan du alltid hitta den senaste versionen av vår integritetspolicy. Om det sker uppdateringar som är av betydande karaktär för vår behandling och hantering av personuppgifter, eller om det är av betydande karaktär för personerna vi har uppgifter om, kommer alla berörda informeras via hemsidan eller på uppgiven e-postadress. Information skickas ut i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.