Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till huvudmeny Hoppa till vänstermeny
Blomikon ovanpå grönskande träd

Ekologisk hållbarhet - för en grön framtid

Eidar ska bidra till en hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina krav på resurser. Genom ett aktivt arbete tillsammans med engagerade hyresgäster, medarbetare och samarbetspartners bidrar Eidar till samhällsutvecklingen för ett alltmer hållbart boende, där social sammanhållning, ekologisk och ekonomisk utveckling förenas med en god och trygg miljö.

Utifrån våra lokala förutsättningar är förändringsarbetet inriktat mot FN 17:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 för att ställa om samhället till en allt mer hållbar och rättvis värld.

De beslut som Eidar tar baseras på bolagets etiska riktlinjer, miljöpolicy och aktuella miljömål. Valen präglas av långsiktighet där Eidars ansvarstagande ska möjliggöra en enkelhet för hyresgästen att agera miljömässigt.

Miljöarbetet har en framträdande roll i bolagets verksamhet där alla medarbetare, oavsett yrkesroll gemensamt känner ansvar för att hushålla med jordens resurser.

Genom Eidars väsentlighetsanalys som är vägledande i detta arbete har bolaget formulerat verksamhetsmål och under året togs flera viktiga steg framåt i hållbarhetsarbetet i de tre dimensionerna:
Ekonomisk, Ekologisk och Social hållbarhet.

I dialog med hyresgäster tar Eidar gemensamt ett klimatansvar och utvecklar lokaler och bostäder för att möta kunder utifrån deras olika behov, för att skapa en så god boendemiljö som möjligt.

Områden, utifrån FNs globala hållbarhetsmål, som särskilt prioriteras är:

 • Hållbara Städer och Samhällen
  Boende med god inomhusmiljö i en trygg stadsmiljö
  Miljömärkta byggmaterial används. I fall där avsteg görs ska detta motiveras

 • Bekämpa klimatförändringar/ Hållbar energi för alla
  Energieffektiva byggnader där energianvändningen ska vara från förnyelsebara energikällor. Förnyelsebara byggmaterial prioriteras med lokalt omhändertagande av dagvatten

 • Minska ojämlikheter
  Förbättra förutsättningar till en god utbildning, egen försörjning och en god uppväxt